Παρακαλούμε αξιολογήστε τις παρακάτω υπηρεσίες μας:

1 Κριτήρια επιλογής
2 Ποιότητα Υπηρεσιών
3 Υπηρεσία φύλαξης
4 Ποιότητα Υλικών
5 Τεχνική υποστήριξη
6 Γραμματειακή υποστήριξη
7 Κέντρο λήψεως σημάτων
8 Ενδεχόμενο σύστασης
9 Προτάσεις και βελτιώσεις